Seminarium instytutowe 10.12.2019 r. Anna Pastusiak – Kliniczna walidacja testu typu Matrix z uwzględnieniem różnego typu maskerów i różnych typów ubytku słuchu

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 10 grudnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Kliniczna walidacja testu typu Matrix z uwzględnieniem różnego typu maskerów i różnych typów ubytku słuchu

wygłosi Anna Pastusiak z Zakładu Akustyki Środowiska.

Streszczenie:

Percepcja mowy w warunkach „akustycznie wymagających” jest znacznie utrudniona, zwłaszcza w przypadku osób z niedosłuchem o charakterze odbiorczym. Rozwiązaniem, które mogłoby zmniejszyć trudności w prawidłowym rozumieniu
sygnału mowy niewątpliwie są prawidłowo dobrane aparaty słuchowej. Niestety, powszechnie stosowane metody diagnostyczne, których wyniki wykorzystywane są podczas procedury dopasowania urządzeń wspomagających słyszenie często uwzględniając jedynie sygnały tonalne prezentowane w ciszy.

Celem badania była walidacja polskiego testu zdaniowego typu Matrix jako narzędzia umożliwiającego ocenę stopnia zrozumiałości mowy w różnych warunkach. Badaniom poddano 58 słuchaczy z odbiorczym ubytkiem słuchu oraz 35 ze słuchem prawidłowym. Materiał słowny prezentowany był w ciszy oraz w towarzyszeniu 4 sygnałów maskujących, o różnych charakterystykach akustycznych. Jako miarę stopnia zrozumiałości mowy przyjęto SRT. Udowodniono, że o ile średnia wartość progu słuchu wyznaczona w audiometrii tonalnej dość dobrze koreluje ze stopniem zrozumiałości mowy w ciszy (R2=0.84), nie pozwala na określenie, w jakim stopniu mowa będzie prawidłowo percypowana w warunkach rzeczywistych (w szumie). Na średnią wartość stopnia zrozumiałości mowy wpływają czynniki słuchowe (wielkość ubytku słuchu), cechy wykorzystanego
sygnału maskującego oraz dodatkowe aspekty związane m.in. z rozdzielczością czasową bądź deficytami o charakterze poznawczym.