Dlaczego czytanie jest tak trudne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry Akustyki które odbędzie się 23 kwietnia 2024r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego w trybie hybrydowym.
Referat wygłosi Pan Prof. Jan Ober, IBIB PAN, Ober Consulting Poland sp. z o.o.

Autorzy referatu: Jan Ober, Paweł Czarnecki

Tytuł referatu:
Dlaczego czytanie jest tak trudne – proces dynamiczny zachodzący współbieżnie na osiach czasu dwu odmiennych modalności sensorycznych tj. funkcji wzrokowych oraz fonetyki i fonologii języka

Poniżej niektóre z zagadnień, które będą poruszone podczas seminarium.

Link do transmisji na Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1713771817802?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22d8ff8c53-5787-4ffc-acbb-1f0d0f3da68c%22%7d

Pozdrawiam,
Andrzej Wicher

Assoc. Prof. Andrzej Wicher, PhD
Head of the Department of Acoustics
Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University in Poznan

Niektóre z omawianych na wykładzie zagadnień:
-Analiza wizualna – wyodrębnianie znaków składowych złożonego leksygramu i równocześnie zachodząca z nią synteza fonologiczna elementów, we wzorce dźwiękowe (fonemy, sylaby i całe słowa).
– Dlaczego, w badaniach procesu czytania, jest użyteczna wiedza na temat ruchu gałek ocznych? Nadmiarowy stopień swobody funkcji wzrokowych w odniesieniu do kierunku czytania i postępu (upływu) czasu na osi pętli fonologicznej.
– Czy wystarczy ostro rzutować obraz na centralną część siatkówki?
– Dwie możliwe sytuacje, procesy współ-determinujące użyteczną ostrość widzenia.
– Obraz musi być nieruchomy, aby nie był rozmazany.
– Obraz fragmentu tekstu, w momencie jego pozyskiwania musi być nieruchomy, aby jego przemieszczenie nie powodowało wzajemnego dynamicznego maskowania obrazów „fotografowanych” lewym i prawym okiem.
– Czy to prawda, o czym dzieci często mówią, że słowa znikają? Demonstracja efektu kota z Opowiadania ‘Alicja w krainie czarów’ (Kot Cheshire).