Egzamin Wstępny – Reżyseria Dźwięku

Egzamin wstępny na reżyserię dźwięku składa się z dwóch części. Część pierwsza to przesłuchanie, część druga – test muzyczny.

Kandydat najpierw bierze udział w przesłuchaniu, w którym oceniana jest jego umiejętność zapamiętania i odtworzenia melodii. Egzamin odbywa się przy fortepianie. Kandydatowi zostaje odegrana melodia, którą ten następnie musi powtórzyć śpiewając. Jeśli dana osoba nie czuje się komfortowo w śpiewie, może też melodię odegrać na instrumencie. Do dyspozycji kandydata na miejscu jest gitara, ewentualne inne instrumenty kandydat może wziąć ze sobą na egzamin. W zależności od prawidłowości odtworzenia melodii kandydatowi zostaje przyznany niejawny współczynnik, przez który następnie mnoży się wynik testu muzycznego. 

Test muzyczny odbywa się w tym samym momencie dla wszystkich kandydatów. Składa się on z dziewięciu pytań, do ośmiu z nich prezentowany jest materiał dźwiękowy. Pytanie pierwsze składa się z pięciu serii dźwięków, każda seria zawiera pięć następujących po sobie dźwięków. Zadaniem kandydata jest oznaczenie w każdej serii dźwięku najwyższego oraz najniższego (ocena wysokości). Pytanie drugie ma tożsamą strukturę (pięć serii po pięć dźwięków) jednak tym razem należy w każdej serii oznaczyć dźwięk najcichszy i najgłośniejszy (ocena głośności). Zarówno pytanie pierwsze jak i drugie jest prezentowane dwukrotnie.

Począwszy od pytania trzeciego, każde zadanie jest odtwarzane tylko raz. Dodatkowo, do pytań nr 3, 4, 5, 6 i 7 jest podana pula odpowiedzi – z zastrzeżeniem, że w puli zawsze znajduje się o kilka odpowiedzi więcej niż potrzeba.

Zadanie trzecie polega na rozpoznawaniu instrumentu odgrywającego krótką frazę muzyczną. Należy do każdego fragmentu dopisać z puli odpowiednią nazwę instrumentu. Zadanie czwarte dotyczy przyporządkowywania określeń do poszczególnych fragmentów muzycznych – obejmuje ono przede wszystkim rozpoznawanie stylów i gatunków muzycznych. Zadanie piąte polega na dopasowaniu do fragmentu muzycznego aparatu wykonawczego. W zadaniu szóstym kandydat pytany jest o kompozytora danego fragmentu muzycznego a w zadaniu siódmym – o wykonawcę (przy czym fragmenty muzyczne pomiędzy tymi zadaniami są oczywiście różne). Zadanie ósme jest zadaniem otwartym, w którym należy napisać wszystko co się wie o prezentowanym fragmencie muzycznym – np. określić epokę, kompozytora, wykonawcę, styl, instrumentarium itp.

Zadanie dziewiąte obejmuje dziesięć pytań z zakresu podstaw fizyki i realizacji nagrań. W tej puli może się znaleźć pytanie o wzór fizyczny, ale też o zasadę działania danego instrumentu. Pytania są zamknięte, do każdego z nich prezentowane są cztery możliwe odpowiedzi i tylko jedna z nich jest poprawna.

Punktacja testu jest skalowana tak, aby maksymalna ocena do uzyskania wynosiła 50 punktów. Test uznaje się za zdany jeśli po przemnożeniu wyniku testu przez współczynnik z przesłuchania, kandydat uzyska co najmniej 20 punktów.

Warto na koniec zaznaczyć, że test ma charakter bardzo przekrojowy: obejmuje zarówno muzykę klasyczną jak i rozrywkową; jazz ale też metal czy muzykę elektroniczną; utwory starsze jak i ostatnie ‘jedynki’ z list przebojów. Najlepszym przygotowaniem do niego jest zatem ogólne osłuchanie z muzyką, nieograniczające się do wąskiego wycinka sceny muzycznej.

Przykładowy test muzyczny można znaleźć pod tym linkiem:

PRZYKŁADOWY TEST

AKTUALNA REKRUTACJA >>>>
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/rezyseria-dzwieku,382