praktyki – Reżyseria Dźwięku

Do pobrania:

1) Student znajduje miejsce odbywania praktyk po czym wstępnie pyta daną instytucję o możliwość ich odbycia. W razie pytań ze strony instytucji o dokumenty związane z praktykami należy jej pokazać dokumenty zalinkowane na poniższej stronie.

2) Po uzyskaniu wstępnej zgody ze strony instytucji, student kontaktuje się z opiekunem praktyk, mgr-em Erykiem Kozłowskim z prośbą o akceptację miejsca odbywania praktyk. Zgłoszenie miejsca odbywania praktyk musi się odbyć najpóźniej 14 dni przed planowanym początkiem odbywania praktyk.

3) Po uzyskaniu akceptacji, instytucja wypełnia skierowanie oraz dwa egzemplarze porozumienia zgodnie ze wzorem, następnie odsyła je na adres Katedry Akustyki. Wówczas jeden egzemplarz zostaje na uczelni, zaś drugi – podpisany przez prodziekana ds. studenckich – zostaje przekazany z powrotem do placówki wraz ze skierowaniem. Dopiero w tym momencie student może odbywać praktyki. Dokumenty z uczelni należy uzyskać najpóźniej do 23 czerwca danego roku akademickiego.

4) Na czas odbywania praktyk student musi posiadać ubezpieczenie NNW. W związku z tym składa stosowne oświadczenie przy odbywaniu praktyk. 

5) W czasie odbywania praktyk student zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk (info w regulaminach praktyk).

6) Po zakończonych praktykach student musi otrzymać również z danej instytucji pisemną opinię zawierającą ogólne informacje o zakresie wykonywanych działań oraz proponowaną ocenę końcową z praktyk.

7) Praktyki zalicza się na podstawie opinii i dzienniczka praktyk najpóźniej do 30 września danego roku. W przypadku studentów III roku, praktyki muszą być zaliczone najpóźniej 14 dni przed planowaną datą obrony.

8) Posiadanie zarówno opinii jak i dzienniczka jest warunkiem koniecznym do zaliczenia praktyk. Dzienniczki niekompletne, bez podpisów opiekuna czy też bez (o ile to podano w wymogach) opisu wykorzystywanego sprzętu dyskwalifikują studenta z możliwości zaliczenia praktyk.


Proponowany program praktyk radiowych dla studentów kierunku reżyseria dźwięku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci I roku, w ramach odbywania praktyk radiowych w wymiarze 80h, powinni móc zapoznać się z następującymi aspektami pracy radia:

 • ogólna struktura organizacyjna radia: poszczególne działy, ich zadania i obowiązki, ze szczególnym uwzględnieniem działu technicznego, zakresu jego obowiązków oraz specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • system przygotowania programu radiowego: zasady tworzenia ramówki i playlisty, źródła pozyskiwania materiałów informacyjnych i reporterskich, praca newsroomu, zadania wydawcy programu,
 • organizacja sprzętowa i sieciowa działu emisji, wykorzystywany sprzęt i jego specyfikacja, routing sygnału między reżyserką a obsługiwanymi studiami; w przypadku używania specjalistycznych systemów emisyjnych (np. DALET) – również aspekty ich działania,
 • jeśli radio go posiada, zapoznanie się z wyposażeniem wozu transmisyjnego, zasad łączenia ze studiem z terenu i specyfiki pracy realizatora w terenie,
 • samodzielny montaż/obróbka materiału radiowego, w miarę możliwości realizacja programu radiowego (na żywo bądź w studiu produkcyjnym/nagraniowym)

Powyższy program stanowi podstawowy zakres działań, które student powinien przyswoić w ramach praktyk. Ze względu jednak na specyfikę pracy różnych rozgłośni radiowych, dopuszcza się możliwość rozbudowania/zmiany niektórych punktów programu, w zależności od możliwości sprzętowych radia.


Studenci II roku

Proponowany program praktyk nagłośnieniowych dla studentów kierunku reżyseria dźwięku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci II roku, w ramach odbywania praktyk nagłośnieniowych w wymiarze 80h, powinni móc zapoznać się z następującymi aspektami pracy:

 • Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemów nagłośnieniowych, specyfika ich pracy i konfiguracji w zależności od nagłaśnianego pomieszczenia i przestrzeni,
 • systemy monitorowe, w tym odsłuchy douszne, specyfika miksowania na potrzeby odsłuchów, mechanizamy zabezpieczania systemów przed sprzężeniem zwrotnym i ochrony słuchu w systemach dousznych,
 • instalacja elektryczna systemów nagłośnieniowych, połączenia zasilające i sygnałowe, sposoby uziemienia i ekranowania, zabezpieczenia przed przepięciami,
 • konsolety mikserskie i urządzenia peryferyjne, ich konfiguracja, sposoby obsługi mikserów cyfrowych z uwzględnieniem pracy cyfrowych procesorów sygnałowych (DSP, obsługa wtyczek), standardy połączeń między urządzeniami – w tym MADI/DANTE,
 • pomiary, narzędzia pomiarowe i predykcyjne, strojenie systemu nagłaśniającego w nagłaśnianym pomieszczeniu, programy komputerowe do przewidywania pokrycia dźwiękiem nagłaśnianej przestrzeni,
 • zawieszanie systemów i ich skierowanie względem audytorium, sposoby rozstawiania głośników subbasowych,
 • zagadnienia BHP

Powyższy program stanowi podstawowy zakres działań, które student powinien przyswoić w ramach praktyk. Ze względu jednak na specyfikę pracy różnych firm nagłośnieniowych, dopuszcza się możliwość rozbudowania/zmiany niektórych punktów programu, w zależności od możliwości sprzętowych firmy.


Studenci III roku

Proponowany program praktyk w studiach telewizyjnych dla studentów kierunku reżyseria dźwięku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci III roku, w ramach odbywania praktyk w studiach telewizyjnych w wymiarze 40 godzin, powinni móc zapoznać się z następującymi aspektami pracy:

 • Struktura organizacyjna ośrodka TV, ze szczególnym uwzględnieniem działu audiowizualnego i zależności pomiędzy jego pracownikami,
 • Pomieszczenia techniczne ośrodka, routing sygnału pomiędzy sprzętami, zaplecze elektryczne i zasilanie awaryjne,
 • Etapy produkcji programu: nagranie studyjne/terenowe, postprodukcja obrazu i dźwięku, nagrywanie lektora/postsynchrony, dodawanie efektów komputerowych, plansz i napisów, zgranie materiału i jego emisja
 • Specyfika pracy realizatora wizji, światła i dźwięku, praca operatora kamery
 • Tworzenie materiału na żywo, sposoby komunikacji z prezenterem, przygotowanie wstępne materiałów wykorzystywanych w programie
 • Aspekty prawne działalności ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem poziomu głośności reklam i czasu ich trwania, rodzaje koncesji,
 • Podobieństwa i różnice między telewizją analogową i cyfrową, dosył sygnału do nadajnika i sposoby dostarczenia go do końcowego odbiorcy
 • zagadnienia BHP

lub

Proponowany program praktyk w studiach nagraniowych ogólnopolskich dla studentów kierunku reżyseria dźwięku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci III roku, w ramach odbywania praktyk w studiach ogólnopolskich w wymiarze 40 godzin, powinni móc zapoznać się z następującymi aspektami pracy:

 • Konfiguracja i połączenia urządzeń w studiu, ze szczególnym uwzględnieniem krosownic oraz sposób uziemienia sprzętu,
 • systemy odsłuchu dla wykonawców, specyfika miksowania na potrzeby odsłuchów, odsłuch ‘na sucho’ bądź z efektami,
 • praca z różnymi typami nagrań: lektorskie, udźwiękawianie materiałów filmowych, post-synchrony, rejestracja wielośladowa, w tym ‘na setkę’,
 • specyfika nagrań poszczególnych instrumentów, techniki omikrofonowania, podstawowe czynności edycyjne
 • konsolety mikserskie i urządzenia peryferyjne, ich konfiguracja, sposoby obsługi mikserów z uwzględnieniem pracy cyfrowych procesorów sygnałowych (DSP, obsługa wtyczek), standardy połączeń między urządzeniami – w tym MADI/DANTE,
 • zgrywanie materiału wielośladowego, miksowanie w trybie przestrzennym 5.1 i innych; dźwięk na potrzeby augmented/virtual reality
 • restauracja nagrań: odszumianie, korekcja barwy, usuwanie przesterowań, remastering starych nagrań,
 • nagrywanie instrumentów elektronicznych i wirtualnych – połączenia MIDI, synchronizacja sprzętów, sampling
 • zagadnienia BHP

Powyższy program stanowi podstawowy zakres działań, które student powinien przyswoić w ramach praktyk. Ze względu jednak na specyfikę pracy różnych firm nagłośnieniowych, dopuszcza się możliwość rozbudowania/zmiany niektórych punktów programu, w zależności od możliwości sprzętowych firmy.

Student sam znajduje miejsce odbywania praktyk. Informacja o miejscu i terminie powinna być przekazana na 14 dni przed terminem odbywania praktyki do pokoju 109 osobiście lub telefonicznie na numer 061-8295118. Pełnomocnikiem  Dziekana Wydziału Fizyki UAM ds. praktyk studenckich na kierunku Reżyseria Dźwięku jest mgr Eryk Kozłowski.