Wysiłek słuchowy – seminarium

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejne seminarium Katedry Akustyki które odbędzie się 9 kwietnia 2024r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego w trybie hybrydowym.

Referat wygłosi Pani mgr Anna Pastusiak z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:
Kilka słów o wysiłku słuchowym i pierwsze wnioski z walidacji polskiej wersji adaptacyjnej skali służącej do jego oceny

Streszczenie:
Biorąc pod uwagę złożoność procesów percepcji i prawidłowego przetwarzania mowy, istotne jest ocenianie nie tylko samej zrozumiałości, ale także tzw. wysiłku słuchowego (listening effort), rozumianego jako obciążenie poznawcze wymagane do utrzymania skupienia i zrozumienia komunikatu językowego.
W trakcie wystąpienia przybliżę zagadnienie wysiłku słuchowego oraz metody jego oceny. Przedstawię także wyniki badań walidujących polską wersję testu adaptacyjnej skali oceny wysiłku słuchowego (ACALES) przeprowadzonych z udziałem osób z niedosłuchem i słuchem prawidłowym. Oceny wysiłku słuchowego zostały w nich zestawione z wartościami SRT charakteryzującymi stopień zrozumiałości mowy zarówno w ciszy, jak i warunkach akustycznie wymagających (w obecności szumów maskujących).

Link do transmisji na Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1712141946980?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Pozdrawiam,
Andrzej Wicher
Assoc. Prof. Andrzej Wicher, PhDHead of the Department of Acoustics

Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University in Poznan
Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznan, Poland
tel. +48 61 829 51 31
Adjunct Professor, La Trobe University Melbourne, Australia
https://orcid.org/0000-0003-4332-6564
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Wicher-2
https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM86846/