pełniącym obowiązki Dyrektora Katedry Akustyki jest 
prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher
andrzej.wicher@amu.edu.pl
61 829 51 31

Andrzej Wicher jest Profesorem Uczelni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach naukowych z zakresu psychoakustyki i psychofizjologii słyszenia.

Jego zainteresowania naukowe w szczególności dotyczą: badań nad mechanizmami słyszenia, modelowaniem działania układu słuchowego, analizą zjawisk otoemisji akustycznych, mechanizmów słyszenia dwuusznego oraz badania zrozumiałości mowy. Ponadto prowadzi też badania naukowe dotyczące analizy słuchowych potencjałów wywołanych oraz różnych dysfunkcji układu słuchowego, tzn. ubytków słuchu różnego pochodzenia, tzw. martwych obszarów ślimaka ucha wewnętrznego oraz szumów usznych (tinnitusa). 

Odbył kilka staży naukowych w Auditory Perception Group, Department of Experimental Psychology, University of Cambridge (UK) oraz w Auditory Perception and Cognition Lab, Department of Psychology University of Minnesota, Minneapolis (USA). 

Był kierownikiem grantu NCN, jako wykonawca brał udział w dwóch międzynarodowych projektach badawczych oraz w kilku krajowych projektach badawczych NCN. Otrzymał kilka razy nagrody Rektora za działalność organizacyjną oraz nagrodę Rektora za działalność naukową. Jest członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiego Towarzystwa Akustycznego oraz Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Był współorganizatorem konferencji akustycznych, m in. Otwarte Seminarium z Akustyki, Conference on Sound Perception, Fechner Day. 

Od roku 2016 jest członkiem Rady Dyscyplin Nauki Fizyczne i Astronomia na Wydziale Fizyki UAM. W latach 2016-2019 był zastępcą dyrektora Instytutu Akustyki.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia (wykłady, seminaria oraz laboratoria) m. in. z:

  • Psychoakustyki
  • Audiometrii Tonalnej
  • Audiometrii Obiektywnej 


LINK >> BAZA WIEDZY UAM

Wyniki swoich prac badawczych (ponad 30) publikuje m. in. w takich czasopismach jak: Journal of the Acoustical Society of America, Speech Communication, International Journal of Audiology, Trends in Hearing, Applied Acoustics, Archives of Acoustics i in. Wygłosił referaty naukowe (w tym na zaproszenie) na ponad 40 konferencjach krajowych I zagranicznych, m. in. Acoustical Society of America, Structures-Waves-Human Health, Biomedical Engineering, Forum Acusticum, Otwarte Seminarium z Akustyki, Konferencja Akustyka w Audiologii i in.