seminarium Stefan Weyna

Tytuł referatu: Jak fizyka cząśtek elementarnych i nowa teoria dźwieku zmienia paradygmat akustyki klasycznej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się:

30 stycznia 2024 r. o godz. 11.30
w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego
Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 87, Poznań

Referat wygłosi Pan Prof. dr hab. inż. Stefan Weyna z Katedry Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Tytuł referatu:
JAK FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I NOWA TEORIA DŹWIĘKU
ZMIENIA PARADYGMAT AKUSTYKI KLASYCZNEJ

Poniżej link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1706019689207?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Streszczenie:
Na podstawie wyników eksperymentalnych badań wektorowych cech fali akustycznej Autor stara się potwierdzić bliskie związki mechaniki płynów i mechaniki kwantowej ze współczesną akustyką. Za wykładnik współczesności przyjmuje przejście z klasycznej akustyki ciśnień na wibroakustykę wektorową opisaną prędkością cząstki akustycznej lub inaczej; prędkością akustyczną, będącą energetycznym obrazem akustycznego ruchu falowego. Prowadząc badania eksperymentalne z wykorzystaniem natężenia dźwięku autor skupia się na graficznym obrazowaniu i animacji dynamiki przepływów akustycznych zachodzących w warunkach rzeczywistych, w polach swobodnych i ograniczonych. W badaniach wykorzystuje własne techniki pomiarowe i analityczne SI-AOD+AI oraz bezinwazyjną anemometrię laserową PIV/LDA.
Dzięki tym technikom, powszechnie znane zdarzenia akustyczne takie jak odbicia, załamania i rozproszenia fali zachodzące w rzeczywistym polu akustycznym możemy oglądać i analizować wzrokowo (Acoustical Imaging).
Swoimi wynikami badań autor stara się uzasadnić otwartą do dyskusji tezę, zakładając, że nowa teoria akustycznych przepływów wirowych (Vortex Sound Theory) oparta o akustykę wektorową zmienia paradygmat akustyki klasycznej.

ZAGADNIENIA:
Wprowadzenie do akustyki kwantowej
Akustyka wektorowa (Vortex Sound Theory)
Wektorowa geneza dźwięku
Analogi mechano-akustyczne i modelowanie numeryczne
Dekompozycje wektorowych pól akustycznych – metoda SI-AOD
Obrazowanie pola źródeł rzeczywistych (AI, Acoustic Imaging)
Eksperymentalne analizy przepływów ograniczonych (falowody)
Nowe interpretacje niektórych zjawisk akustycznych – Uzasadnienie
Podsumowanie i wnioski

O Autorze:
Profesor Stefan Weyna jest emerytowanym pracownikiem Katedry Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nadal prowadzi badania eksperymentalne z zakresu akustyki stosowanej dotyczące zagadnień analiz wektorowych rozkładów zaburzonych pól akustycznych.
Zajmuje się badaniami przepływów akustycznych i przestrzenną analizą zaburzonych struktur pól rzeczywistych stosując autorskie metody ortogonalnej dekompozycji wektorowych pól natężenia dźwięku (SI-AOD) wraz z graficznym obrazowaniem (AI, acoustical imaging) wyników kinematyki i dynamiki akustycznego ruchu falowego o głęboko nieliniowym charakterze (przestrzenne interferencje falowe, efekty wirowe i rotacje oraz turbulencje). Do pomiarów wykorzystuje miniaturową sondę natężenia dźwięku 3D-UPS i metody laserowe (techniki PIV i LDA) adaptowane do bezinwazyjnych badań przepływów akustycznych.
Zaskakujące często wyniki badań eksperymentalnych wskazują na konieczność prostowania niektórych kanonów akustyki teoretycznej, a nawet na zmianę paradygmatu akustyki klasycznej – przejścia z akustyki ciśnień na akustykę prędkości cząstek.
W swoich badaniach Profesor traktuje wektorowe przepływy akustyczne jako zjawiska energetyczne ujmowane ze wszelkimi stowarzyszonymi reakcjami fizycznymi, takimi jak; odbicia, załamania i rozproszenia fal. Postprocessingowe analizy wektorowych cech fali akustycznej prowadzone narzędziami autorskim, kładą zdecydowany nacisk na zalety obrazowania i animacji zdarzeń akustycznych w sposób graficzny.
Formą naukowej akceptacji poprawności innowacyjnych badań prowadzonych przez Prof. Weynę były zaproszenia od kilku znaczących europejskich ośrodków naukowych i badawczych do wygłoszenia stosownych referatów (Southampton Institut, Delft University, KTH w Sztokholmie, Charmels University, Politecnik of Valencia,  Athen University, The German Aerospace Center- DLR w Getyndze).
Z wielu nagradzanych osiągnięć Profesora Weyny można wskazać na wyróżnienie dyplomem zwycięstwo w puli półfinałowej w prestiżowym międzynarodowym konkursie „International Science and Engineering Visualization Challenge” organizowanym przez prestiżowe czasopismo The SCIENCE Journal i amerykańską instytucję naukową The Nationale Science Foudation (nagrodzono pracę pt. „The Seven Sound Flowers”). Był Autorem cyklu wystaw wyników własnych prac prezentowanych w latach 2006/07 pod nazwą „KSZTAŁTY DŹWIĘKU” w kilku krajowych uczelniach oraz w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Drugi cykl wystaw realizowanych obecnie (od r. 2022) pod nazwą „KSZTAŁTY DŹWIĘKU II” jest ilustracją wyników badań Profesora z lat ostatnich.
Profesor Weyna jest Autorem ponad 350 publikacji naukowych i czterech książek, a za książkę pt. „Rozpływ Energii Akustycznej Źródeł Rzeczywistych” (PWN) otrzymał nagrodę I-go stopnia Ministra NiSW.

Zapraszam i pozdrawiam,
Andrzej Wicher