Seminarium:Robert Gogol: spectral temporal

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 6 czerwca 2023 r. o godz. 11.30 w Audytorium im. Prof. Szczepana Szczeniowskiego.

Referat wygłosi mgr inż. Robert Gogol z Katedry Akustyki Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:

Wpływ struktury widmowo czasowej dźwięku na percepcję mowy i muzyki

Streszczenie:

Obecnie w badaniach percepcji słuchowej kładzie się główny nacisk na wielotorowość i neuronową wieloobszarowość przetwarzania informacji dźwiękowej, rzadziej pracuje się nad konkretnymi, mierzalnymi parametrami fizycznymi dźwięku, odpowiedzialnymi za określone efekty jego interpretacji – np. jakie właściwości fizyczne dźwięku decydują, czy w danym bodźcu dźwiękowym rozpoznamy śpiew czy mowę.        W badaniach ujętych pracą doktorską autora, podjęto próbę rozpoznania fizycznych parametrów dźwięku istotnych dla wymienionych powyżej aspektów percepcji słuchowej, ich wielkości oraz wzajemnych zależności. W świetle ostatnich badań, szczególnie istotne dla percepcji słuchowej wydaje się być widmowo – czasowe ukształtowanie bodźców akustycznych.

Jednocześnie informuję, że kolejne seminarium Katedry Akustyki zaplanowane jest na 13.06.2023 i będzie organizowane wspólnie z Oddziałem Poznańskim PTA. Referat zatytułowany „Dlaczego czytanie jest tak trudne – proces dynamiczny zachodzący współbieżnie na osiach czasu dwu odmiennych modalności sensorycznych tj. funkcji wzrokowych oraz fonetyki i fonologii języka” wygłosi prof. dr hab. Jan Ober.

z poważaniem,
Jędrzej Kociński