seminarium Katarzyna Kaczmarek

Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry Akustyki UAM, Sekcji Akustyki Środowiska Komitetu Akustyki PAN oraz Poznańskiego Oddziału PTA pragnę zaprosić Państwa do wysłuchania wykładu dr Katarzyny Kaczmarek „Magneto-motoryczne ultradźwięki ze wzmocnionym kontrastem jako narzędzie do identyfikacji wartowniczych węzłów chłonnych”, który odbędzie się w dniu 17 stycznia o godz. 11.30 w auli prof. Szczeniowskiego na Wydziale Fizyki UAM. Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej.

Uprzejmie proszę o przyjęcie tego zaproszenia oraz zainteresowania tym wydarzeniem swoich współpracowników, kolegów, doktorantów i magistrantów.

Poniżej krótkie streszczenie wykładu.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3bf5cc3bb14a46bc87c7d1b4d0587ce0%40thread.tacv2/1673345020622?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Jednocześnie, chciałbym Państwa zaprosić do zapoznania się z poprzednimi wykładami, które są dostępne naszym kanale youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5ZE8qCMzr_ndhpcG3lpiIg

Gorąco zachęcam Państwa do podjęcia współpracy naukowej. Dysponujemy ogromnym i bogatym zapleczem badawczym.
Ponadto, jako Uczelnia Badawcza – jedna z dziesięciu Uczelni w Polsce – dysponujemy wieloma możliwościami finansowania badań oraz pobytu w naszym ośrodku.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski
Dziekan Wydziału Fizyki
Kierownik Katedry Akustyki.

Streszczenie
Identyfikacja węzłów chłonnych objętych nowotworem jest bardzo istotna przy
określaniu stadium zaawansowania raka. Brak przerzutów w węźle wartowniczym
jest dobrym czynnikiem prognostycznym, określa bowiem mniejsze
prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów w pozostałych węzłach drenujących.
Lokalizacja węzłów wartowniczych nie jest jednak łatwym zadaniem, i w przypadku
raka jelita grubego, brak ich identyfikacji wiąże się z koniecznością przeprowadzenia
inwazyjnej resekcji znacznej części jelita grubego i wytworzenia stomii. Do
identyfikacji węzłów wartowniczych obecnie najczęściej stosuje się metodę
barwnikowo-izotopową. Jako alternatywne narzędzie do identyfikacji węzłów
wartowniczych, które ma potencjał by zastąpić alergenne barwniki czy radioaktywne
izotopy, zaproponowano MAGNETO-MOTORYCZNE ULTRADŹWIĘKI ZE
WZMOCNIONYM KONTRASTEM wykorzystujące nanocząstki magnetyczne
i mikropęcherzyki. Badania przeprowadzono na modelu zwierzęcym in vivo.