Seminarium KA Anna Pastusiak

Szanowni Państwo,

zapraszam na seminarium naukowe Katedry Akustyki we wtorek 15 marca br. o godzinie 11.30. Referat wygłosi Pani mgr Anna Pastusiak z Katedry Akustyki, Wydziału Fizyki UAM.

Tytuł referatu:

Rola percepcji bimodalnej w ocenie dźwięków osłuchowych

Streszczenie:

Badanie osłuchowe, mimo że subiektywne, nadal odgrywa istotną rolę w diagnostyce i monitorowaniu chorób układu oddechowego. Chcą uczynić je jeszcze bardziej użytecznym, należy stale poszerzać wiedzę na temat dźwięków auskultacyjnych, ich cech charakterystycznych, a także sposobów rejestracji i analizy.
Celem przeprowadzonego eksperymentu było zbadanie, w jaki sposób percepcja bimodalna (słuch i wzrok), wpływa na skuteczność wykrywania fenomenów oddechowych wśród lekarzy i studentów medycyny.
Nagrania osłuchowe dzieci przedstawiono w trzech konfiguracjach — wyłącznie dźwięk, tylko wizualizacja (spektrogram) lub dźwięk i spektrogram zaprezentowane równocześnie. Wartości F1-score, czułości i swoistości zostały wyznaczone w odniesieniu do tzw. 'złotego standardu’.
Wykazano, że obecność spektrogramu zwiększa czułość rozpoznawania fenomenów osłuchowych o kolejno 4 i 2 p.p. (odpowiednio dla lekarzy i studentów). Dla większości uczestników najważniejszą informacją przy analizie nagrań osłuchowych pozostał dźwięk. 12% badanych, pomimo niewielkiego doświadczenia w interpretacji spektrogramów, uznało nową formę prezentacji wyników za bardziej użyteczną niż ocena samego dźwięku.
Uzupełnienie nagrań osłuchowych ich wizualizacjami może być pomocne w diagnostyce i monitorowaniu chorób układu oddechowego, a także edukacji medycznej, jednak wyłącznie wtedy, gdy są one właściwie rozumiane. W innych przypadkach wskazówki wzrokowe mogą być dodatkowym dystraktorem, uniemożliwiającym skupienie się na treści nagrań lub nawet stać się źródłem błędnej interpretacji.

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej.

Link do wydarzenia na MSTeams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1646897528780?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Pozdrawiam,

Andrzej Wicher

prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher