Wykład prof.dr hab.T.Wszołek

Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry Akustyki UAM oraz Sekcji Akustyki Środowiska Komitetu Akustyki PAN pragnę zaprosić Państwa do wysłuchania wykładu prof. dr. hab. T.Wszołka „Przegląd metod prognozowania, pomiaru i oceny hałasu infra i niskoczęstotliwościowego od turbin wiatrowych”,
który odbędzie się w dniu 14 grudnia o godz. 11.30 (w formie zdalnej).

Uprzejmie proszę o przyjęcie tego zaproszenia oraz zainteresowania tym wydarzeniem swoich współpracowników, kolegów, doktorantów i magistrantów.

Poniżej krótkie streszczenie wykładu.

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3bf5cc3bb14a46bc87c7d1b4d0587ce0%40thread.tacv2/1638787005839?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Jednocześnie, chciałbym Państwa zaprosić do zapoznania się z poprzednimi wykładami, które są dostępne naszym kanale youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5ZE8qCMzr_ndhpcG3lpiIg

Seminarium poprowadzi prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher.

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski
Dziekan Wydziału Fizyki
Kierownik Katedry Akustyki

Streszczenie

Istnieje wiele nieporozumień dotyczących hałasu o niskiej częstotliwości (LFN)
i infradźwięków w środowisku. Po części wynika to z wybiórczej, niekiedy mylnej interpretacji wyników badań naukowców sprzed kilkudziesięciu lat. Spowodowało to pojawienie się publikacji popularnonaukowych o „śmiertelnie” szkodliwych infradźwiękach, posiadających zdolność burzenia budynków. Problem powrócił przy okazji turbin wiatrowych. I choć o LFN
i jego wpływie na organizm ludzki wiemy bardzo dużo, to wciąż są zagadnienia, których nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, jak choćby to, że hałas ten na poziomie progu słyszalności może być dużo bardziej irytujący niż hałas o wyższych częstotliwościach powyżej tego progu. Aby ułatwić zrozumienie niektórych mechanizmów związanych z pomiarem i oceną LFN generowanego przez turbiny wiatrowe, w jednym z zadań projektu współfinansowanego
z Funduszy Norweskich numerze NOR/POLNOR/Hetman/0073/2019 pn. Healthy society-towards optimal management of wind turbines’ noise, podjęto problem modelowania, pomiaru i oceny hałasu infradźwiękowego generowanego przez turbiny wiatrowe. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, którego jego liderem jest UAM
w Poznaniu, a jednym z 8 podmiotów, realizujących projekt, jest AGH w Krakowie. Realizacja projektu jest w fazie początkowej, a jej pierwszym etapem jest przegląd literatury przedmiotu.

W ramach prezentacji pokazane będą podejścia czołowych badaczy tych zjawisk stosowane w ocenie wpływu hałasu niskoczęstotliwościowego i infradźwięków na organizm ludzki oraz powiązanie skutków zdrowotnych z parametrami akustycznymi, użytecznymi w ich ocenie. Dużo uwagi poświęcone zostanie technikom pomiarowym ukierunkowanym na redukcję wpływu zakłóceń od wiatru, szczególnie trudnymi do wyeliminowania w zakresie niskich częstotliwości. W tym zakresie pokazane będą wstępne wyniki pomiarów własnych. Przedstawione zostaną także możliwości modelowania i prognozowania LFN oraz propozycje wskaźników do ich ilościowej oceny.