Seminarium instytutowe 03.12.2019 r. Anna Preis – Metody szacowania populacji narażonej na hałas z uwzględnieniem różnych efektów zdrowotnych oraz różnych źródeł hałasu

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 3 grudnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Metody szacowania populacji narażonej na hałas z uwzględnieniem różnych efektów zdrowotnych oraz różnych źródeł hałasu

wygłosi prof. UAM dr hab. Anna Preis z Zakładu Akustyki Środowiska.

Streszczenie:

Dokument opublikowany w 2018 roku przez WHO, “Environmental Noise Guidelines for the European Region” podaje dopuszczalne wartości wskaźników oceny hałasu, dla różnych źródeł hałasu w oparciu o różne efekty zdrowotne, które hałas wywołuje u ludzi. Te wartości zostały ustalone w oparciu o najaktualniejsze dane literaturowe dotyczące relacji pomiędzy dawką hałasu a reakcją ludzi, tzw. Exposure-Respone Function (ERF). W oparciu o te dane zmodyfikowany będzie w EU sposób szacowania populacji narażonej na hałas (ANNEX III do dyrektywy hałasowej END z 2002 roku). W niniejszej prezentacji postaram się pokazać jak nowa metoda obliczeń koresponduje z tą aktualnie obowiązującą w Polsce. Na przykładzie obliczeń przeprowadzonych dla miasta Poznania pokazane zostaną różnice
pomiędzy tymi dwiema metodami w oparciu o najnowszą publikację Estimating the Population Exposed to Transportation Noise: a Case Study on Poznań City by: Anna PREIS, Jan FELCYN, Piotr KOKOWSKI, Michał GAŁUSZKA, Paweł LIBISZEWSKI Vibrations in Physical Systems, 30, 2019120, 2019, pages: 8.