Seminarium instytutowe 26.02.2019 r. Dawid Niemiec – Kryminalistyczna weryfikacja mówcy w ujęciu klasycznym i współczesnym

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 26 lutego br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt.

Kryminalistyczna weryfikacja mówcy w ujęciu klasycznym i współczesnym

wygłosi Dawid Niemiec z Zakładu Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki.

Streszczenie:

W fonoskopii, czyli dziedzinie kryminalistyki zajmującej się badaniami zapisów dźwiękowych, obok spisania dowodowych treści oraz wykluczenia obecności ewentualnego montażu, głównym obszarem zainteresowania jest również ustalenie tożsamości osób zarejestrowanych na przedłożonych w sądzie nagraniach.

W europejskich laboratoriach kryminalistycznych, w których znajdują się jednostki zajmujące się badaniami fonoskopijnymi, najbardziej popularną techniką weryfikacji mówcy jest zbiór narzędzi znany w Polsce pod nazwą metody językowo-pomiarowej (auditory acoustic phonetic approach). Podejście to wykorzystuje zarówno analizę cech lingwistycznych jak i akustycznych mówcy. Metoda ta niestety jest obarczona sporym marginesem niepewności pojawiającej się podczas formułowania końcowych wniosków zawartych w opinii biegłego. Wielkość tego marginesu błędu nie jest znana ze względu na niedobór lub też całkowity brak informacji na temat częstotliwości występowania poszczególnych cech w ogólnej populacji mówców. W odpowiedzi na potrzebę uzyskania bardziej ilościowych wyników, na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat obserwowane są z jednej strony próby zaadaptowania klasycznej metody na gruncie statystycznym, z drugiej zaś – potężny rozwój technik automatycznych (FASR – forensic automatic speaker recognition).

Celem wystąpienia będzie przybliżenie zarówno klasycznego ujęcia problematyki kryminalistycznej weryfikacji mówcy przy użyciu zestawu narzędzi składającego się na metodę językowo-pomiarową, jak i bardziej współczesnego podejścia do prezentowanego zagadnienia. Zostaną również przedstawione wyzwania jakim aktualnie stawiają czoła zarówno praktycy fonoskopii, jak i badacze zajmujący się tematyką dźwięku w kryminalistyce od strony akademickiej.